بازدید دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لامپ روشنایی ایران از کارخانه باوند